قوانین و مقررات سبدگردانی بورس

فعالیت در بازار سرمایه و سبد گردانی به عنوان یکی از حوزه های فعالیت این مجموعه تابع قوانین و مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار کشور می باشد. لذا این قوانین و مقررات مبنای توافق فرآیند سبد گردانی تیم تخصصی بازارهای مالی می باشد و تایید آن توسط مشتریان به منزله پذیرش کلیه موارد مندرج می باشد:

  1. موضوع همکاری عبارتست از سبدگردانی سبد اختصاصی توسط سبدگردان با رعایت اهداف، اصول و محدودیتهای تعریف شده سازمان بورس و اوراق بهاداربرای مشتریان
  2. مدت قرارداد و تاریخ اجرایی شدن این قرارداد از تاریخ ثبت نام به مدت سه ماه حداقل و یک سال حداکثر تعریف شده است که در صورت توافق پس از اتمام آن قابل تمدید می باشد.
  3. بر اساس این توافق میزان سرمایه گذاری مشتری حداقل 1,000,000,000 ریال وجه رایج مملکتی خواهد بود. در صورت تمایل میزان مبلغ سرمایه گزاری در زمان تمدید قرارداد قابل افزایش می باشد.
  4. میزان سود حاصل این فرآیند در پایان هر ماه محاسبه می شود و مبلغ 30 درصد از سود حاصله سهم سبدگردان (تیم تخصصی بازار های مالی) و 70 درصد سهم سرمایه گزار خواهد بود.
  5. تیم تخصصی بازارهای مالی گزارش ماهیانه از عملکرد سبدگردانی خود را به مشتریان ارائه می دهد.
  6. مشتری موظف می باشد 30 درصد کارمزد خدمات مشاوره و سبد گردانی را در پایان هر ماه به شماره حساب اعلام شده از سوی تیم تخصصی بازارهای مالی واریز نماید.
  7. کلیه اطلاعاتی که از سوی تیم تخصصی بازارهای مالی به مشتری ارائه می شود کاملا محرمانه می باشد و مشتری موظف خواهد بود بر اساس اصل رازداری از افشای آن نزد دیگران خودداری نماید.
  8. پس از پایان مهلت قرارداد و عدم تمدید آن و همچنین در صورت فسخ یا انفساخ آن، قرارداد خاتمه یافته تلقی میشود و تیم تخصصی بازارهای مالی مجاز نیست در ترکیب داراییهای سرمایه گذار که مربوط به این قرارداد است، تغییری ایجاد کند و موظف است موضوع را بالفاصله به اطلاع سرمایه گزار برساند.
  9. درصورت بروز حوادث قهریه و بلایای طبیعی که موجب اختلال در کار سبدگردانی شود ، مسئولیتی متوجه تیم تخصصی بازارهای مالی نخواهد بود.

مشتری با اطلاع از ریسکهای موجود در بازار سرمایه و سبد گردانی با تمایل و اختیار خود در این حوزه ورود نموده است لذا مراتب فوق را کاملا تایید می نماید و مورد پذیرش است

 

ورود به پرتال کاربری